Geotehničko sidro

Geotehničko sidro je nosivi element pomoću kojega se sile s konstrukcije prenose u tlo ili stijensku masu. Za određivanje sila u sidrima ugrađuju se na glavu sidara mjerne ćelije (load cells). Sastoje se od čeličnog cilindra koji je opremljem mjeračima deformacije. Deformacije čeličnog clindra se pretvaraju u električne signale koji se zatim kalibriraju i kao izlazni podatak se dobije vrijednost sile u sidru.

Za sidrene konstrukcije, svako se geotehničko sidro ispituje nakon ugradnje i prije puštanja u rad na opterećenja koja prekoračuju proračunsko opterećenje. Ova metodologija ispitivanja opterećenja, u kombinaciji s posebnim kriterijima prihvatljivosti, koristi se za provjeru može li geotehničko sidro biti izloženo proračunskom opterećenju bez prekomjernih deformacija.