Geodetski radovi prilikom gradnje

Geodetski radovi prilikom izgradnje objekta uključujuću prijenos svih projektiranih veličina sa projekta na teren, kontrolu izvedenog stanja u položajnom i visinskom smislu.

Geodetski radovi prilikom izgradnje prometnica

Prije početka svih zemljanih radova na budućoj prometnici potrebno je  iskolčiti os trase u horizontalnom smislu. Nakon iskolčenja započinju građevinski radovi na trasi pri kojima se gornji, površinski sloj zemlje uklanja i priprema teren za uspostavu posteljice.

Iskolčenje se obavlja sa operativnog poligona, postavljenog uz trasu, određenog poligonskim vlakovima ili GNSS metodom. Stabilizacija točaka obavlja se  u skladu s OTU, te se nakon stabilizacije izrađuje položajni opis točke.

Stacioniranje trase obavlja se istovremeno s iskolčenjem ili nakon njega. Stacionažom se utvrđuju položaji iskolčenih točaka na trasi na osnovi udaljenosti od početka trase. Za potrebe glavnog projekta potrebno je izraditi uzdužne i poprečne profile trase. Uzdužni profil definira se kao presjek terena vertiklanom ravninom koja je položena kroz os prometnice. Rezultat uzdužnog profila je visinski prikaz po osi trase.

Poprečni profil je presjek terena sa vertikalnom ravninom postavljenom okomito na os trase, i služi za izračun volumena planiranih zemljanih radova.

Nakon projektiranja trase, iskolčenjem osi, trasa se prenosi s operativnog poligona s plana na teren.

Nakon iskolčenja osi trase slijedi iskolčavanje pojedinih dijelovi prometnice (posteljica, nosivi dio, habajući dio).

Kada izgradnja prometnice završi snima se cijela prometnica za tehnički pregled.

Geodetski radovi prilikom izgradnje mostova

Za potrebe projekta mosta poželjno je imati geodetske podloge različitih mjerila. Pripremni geodetski radovi za gradnju mosta obuhvaćaju izradu podloga za projektiranje i hidrometrijska mjerenja za potrebe glavnog projekta te iskolčenje upornjaka i stupova.

Prilikom izgradnje mosta provode se iskolčenja različitih djelova mosta te kontrolna mjerenja. Nakon izgradnje slijedi izmjera stvarnog stanja (situacije) izgrađenog objekta (za potrebe tehničkog pregleda).

Za potrebe izgradnje mosta uspostavlja se posebna geodetska mreža (osnova). Ta osnova služi za iskolčenje donjeg ustroja mosta, kontrole tijekom gradnje te za mjerenje pomaka i deformacija tijekom izgradnje i eksplotacije objekta.

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja

Hardverska rješenja

Geodetske konzole

Konzole ugrađene u stijenke objekta

Geodata prizme

Sustav mjernih prizmi i pomoćnog materijala pogodnog za ugradnju u objekte