Geodetski radovi prilikom izgradnje prometnice

Prije početka svih zemljanih radova na budućoj prometnici potrebno je  iskolčiti os trase u horizontalnom smislu.

Nakon iskolčenja započinju građevinski radovi na trasi pri kojima se gornji, površinski sloj zemlje uklanja i priprema teren za uspostavu posteljice.

Iskolčenje se obavlja sa operativnog poligona, postavljenog uz trasu, određenog poligonskim vlakovima ili GNSS metodom. Stabilizacija točaka obavlja se  u skladu s OTU, te se nakon stabilizacije izrađuje položajni opis točke.

Stacioniranje trase obavlja se istovremeno s iskolčenjem ili nakon njega. Stacionažom se utvrđuju položaji iskolčenih točaka na trasi na osnovi udaljenosti od početka trase.

Za potrebe glavnog projekta potrebno je izraditi uzdužne i poprečne profile trase.

Uzdužni profil definira se kao presjek terena vertiklanom ravninom koja je položena kroz os prometnice. Rezultat uzdužnog profila je visinski prikaz po osi trase.

Poprečni profil je presjek terena sa vertikalnom ravninom postavljenom okomito na os trase, i služi za izračun volumena planiranih zemljanih radova. Nakon projektiranja trase, iskolčenjem osi, trasa se prenosi s operativnog poligona s plana na teren. Nakon iskolčenja osi trase slijedi iskolčavanje pojedinih dijelovi prometnice (posteljica, nosivi dio, habajući dio).

Kada izgradnja prometnice završi snima se cijela prometnica za tehnički pregled.

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja

Hardverska rješenja

Geodetske konzole

Konzole ugrađene u stijenke objekta

Geodata prizme

Sustav mjernih prizmi i pomoćnog materijala pogodnog za ugradnju u objekte