Geodetski radovi prilikom izgradnje prometnice

Prije početka svih zemljanih radova na budućoj prometnici, treba iskolčiti os trase u horizontalnom smislu. Nakon iskolčenja započinju građevinski radovi na trasi pri kojima se gornji, površinski sloj zemlje uklanja i priprema teren za uspostavu posteljice.

Iskolčenje se vrši sa operativnog poligona, postavljenog uz trasu određenog poligonskim vlakovima ili GNSS metodom. Stabilizaciju točaka treba obaviti u skladu sa OTU, te treba napraviti položajni opis točke.

Stacioniranje trase obavlja se istovremeno s iskolčenjem ili nakon njega. Stacionažom se utvrđuju položaji iskolčenih točaka na trasi na osnovi udaljenosti od početka trase.

Za potrebe glavnog projekta treba napraviti uzdužne i poprečne profile trase. Uzdužni profil može se definirati kao presjek terena vertiklanom ravninom koja je položena kroz os prometnice, rezultat uzdužnog profila je visinski prikaz po osi trase. Poprečni profil je presjek terena sa vertikalnim ravninom postavljenom okomito na os trase, i služi za izračun volumena planiranih zemljanih radova.

Nakon projektiranja trase, trasa se prenosi iskolčenjem sa operativnog poligona sa plana na teren, iskolčenjem osi trase. Nakon iskolčenja osi trase, iskolčavaju se pojedini dijelovi prometnice (posteljica, nosivi dio, habajući dio). Nakon izgradnje prometnice, potrebno je snimiti prometnicu za tehnički pregled.

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja

Hardverska rješenja

Geodetske konzole

Konzole ugrađene u stijenke objekta

Geodata prizme

Sustav mjernih prizmi i pomoćnog materijala pogodnog za ugradnju u objekte