Geodetski projekt

Od 1. siječnja  2014.  u primjeni su novi propisi odnosno Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji  u kojima se uvodi geodetski projekt kao potpuno novi geodetski proizvod.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Geodetski projekt, odnosno njegovi dijelovi, izrađuju se na način koji osigurava njegovu jedinstvenost s obzirom na zahvat u prostoru za koji je izrađen.

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Geodetski projekt izrađuje se u dva dijela, Geodetski projekt I. dio i Geodetski projekt II. dio, sukladno fazama projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova.

Geodetski projekt 1. dio

  1. Naslovna stranica geodetskog projekta.
  2. Prikupljeni podaci o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.
  3. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu.
  4. Izvješće o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.
  5. Javne isprave izdane od strane katastarskog ureda odnosno zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda nakon provedenog usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i stanja u naravi ako je isto potrebno.
  6. Prikaz građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina (u daljnjem tekstu: geodetska situacija građevine).

Geodetski projekt 2. dio

  1. Geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacijski elaborat)
  2. Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina.