Geodetski projekt

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13) uvodi se Geodetski projekt kao sastavni dio dokumentacije za ishođenje građevinske ili lokacijske dozvole.

Geodetskim projektom se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi I stvarnom stanju, ukoliko je to potrebno, formira se građevna čestica u katastru, čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom, te se provodi iskolčenje I evidentiranje građevine u katastru.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Geodetski projekt izrađuje se u dva dijela, Geodetski projekt I. dio i Geodetski projekt II. dio, sukladno fazama projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova.

Dokumenti potrebni za izradu geodetskog projekta:

 • dokaz o izdanim podacima digitalnog katastra
 • posjedovni listovi
 • zemljišnoknjižni izvadci

Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Geodetska situacija stvamog stanja terena u položajnom i visinskom smislu

Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu izrađuje se u okviru skice izmjere koja je sastavni dio geodetskog elaborata i izrađena u skladu s Tehnickim specifikacijama za geodetske elaborate i rezultat je geodetske izmjere na terenu jednom od metoda propisanih Tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske.

Radnje u svrhu izrade geodetske situacije obavezno obuhvaćaju pozivanje svih nositelja prava predmetnih i susjednih katastarskih čestica na obilježavanje lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica.

Na geodetskoj situaciji prikazuje se onaj tijek međa i drugih granica katastarskih čestica koji je utvrđen prilikom obilježavanja lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica od koje/ih će se formirati građevna čestica.

Primjerak geodetske situacije prilaže se i prvoj mapi glavnog projekta za građevinsku dozvolu ili idejnom projektu za lokacijsku dozvolu.

U slučajevima kada se građevinskom ili lokacijskom dozvolom određuje oblik i veličina građevne čestice od jedne ili više cijelih katastarskih čestica, geodetska situacija dodatno sadrži prikaz utvrđenog stvarnog tijeka međa onih katastarskih čestica čiji se stvarni položaj evidentira geodetskim elaboratom (kada je izrada geodetskog elaborata potrebna) te pripadajući broj katastarskih čestica.

Kada se nakon izrađene geodetske situacije utvrdi da položaj lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica prikazanih na situaciji ne odstupa u odnosu na one evidentirane u katastarskom operatu vise od standarda položajne točnosti, geodetski elaborat kojem se prilaže geodetska situacija stvanog stanja terena u položajnom i visinskom smislu nije potrebno izrađivati.

Za istovjetnost primjeraka geodetske situacije odgovara ovlaštena osoba. Geodetska situacija je podloga za projektiranje i gradnju.

Geodetski projekt 1. dio

 1. Naslovna stranica geodetskog projekta.
 2. Prikupljeni podaci o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.
 3. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu.
 4. Izvješće o stanju katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata.
 5. Javne isprave izdane od strane katastarskog ureda odnosno zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda nakon provedenog usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i stanja u naravi ako je isto potrebno.
 6. Prikaz građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina (u daljnjem tekstu: geodetska situacija građevine).

Geodetski projekt 2. dio

 1. Geodetski elaborat kojim se formira građevna čestica (parcelacijski elaborat)
 2. Geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina.