Geodetski situacijski nacrti stvarnog stanja

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere. Izrađuje se u svrhu ishođenja akata prostornog uređenja ili potrebnih akata za legalizaciju i evidentiranje građevina. Koristi se za upis građevina izgrađenih u periodu od 1991.do 2007.godine te za projektiranje građevina za koje nije potrebna lokacijska dozvola.

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Ovisno o namjeni,geodetski snimak može sadržavati i visinsku konfiguraciju terena (označenu kotama i slojnicama)ama i slojnicama.

Geodetski situacijski nacrti stvarnog stanja stanja terena koriste se za: 

  • snimak izvedenog stanja građevine,
  • za izradu topografsko-katastarske podloge za potrebe utvrđivanja granice pomorskog dobra,
  • za određivanje stvarne površine katastarske čestice prilikom kupoprodaje nekretnine,
  • snimanje konfiguracije terena kao podloga za izradu digitalnog modela terena za potrebe obračuna kubatura iskopa ili nasipa,
  • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
  • potrebe identifikacije katastarskih čestica,
  • izradu geodetsko-batimetrijeke situacije (prikaz konfiguracije morskog dna)