Geodetsko vještačenje

Geodetsko vještačenje sastoji se od geodetske izmjere, izrade nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju pri utvrđivanju vlasništva nad nekretninama i zemljištem.

Izrađuje se na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari koja se vodi kod istog, kada je potrebno utvrditi činjenice koje sudu pomažu u donošenju pravične presude ili nekog drugog rješenja. Vještački nalaz i mišljenje se može izraditi i na zahtjev tijela državne i lokalne uprave i samouprave, nekog drugog pravnog subjekta ili fizičke osobe.

Također kod sporne međe sudski vještak je dužan po službenom nalogu iskolčiti spornu među (nekada i uz prisustvo službene osobe-predstavnika MUP-a).

Kod službene parcelacije, nakon iskolčene parcele na terenu slijedi izrada parcelacijskog elaborata i njegove provedbe kroz katastarski operat i zemljišnu knjigu. Uređenje međe po sudskom nalogu i izrada parcelacijskog elaborata su dva zasebna geodetska posla i potpuno su neovisna.