Iskolčenje objekta i elaborat iskolčenja

Iskolčenje objekta je prenošenje projektiranih elemenata (točke, visine, dimenzije) na teren. Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine na terenu.

Nakon ishođenja rješenja o uvjetima građenja ili građevinske dozvole ovlašteni geodet iskolčit će objekt na građevinskoj lokaciji. Svrha iskolčenja objekta je da se objekt sagradi na točno za to projektom predviđeno mjesto. Izbjegavanje iskolčenja objekta i nepoznavanje točnih međa često rezultira krivim položajem objekta na parceli ili dijelu susjedne parcele, što često vodi u dugotrajne i skupe sudske sporove i nesuglasica sa vlasnicima susjednih čestica.

Nakon iskolčenja objekta radi se elaborat iskolčenja.

Elaborat iskolčenja sastavni je dio dokumentacije na gradilištu potreban je zbog prijavljuje početak ili nastavak gradnje građevinskoj inspekciji. Elaborat iskolčenja građevine je dokument kojim se iskazuje način iskolčenja građevine na terenu i način na koji su stabilizirane točke planirane građevine. Elaborat iskolčenja izrađuje ovlašteni geodet.

Dokumenti potrebni za elaborat iskolčenja su:

  • rješenje o uvjetima građenja – objekti do 400 četvornih metara i poljoprivredne zgrade do 600 četvornih metara.
  • pravomoćna građevinska (lokacijska) dozvola
  • glavni projekt na uvid (arhitektonski projekt)

 

Iskolčenje i obnova međe

Usluga iskolčenja međnih točaka zemljišne čestice na osnovu prikupljenih katastarsko-geodetskih podloga, pruža se u slijedeće svrhe:

  • kupnje/prodaje nekretnina
  • utvrđivanje povrede vlasništva
  • naknade štete nekretnine

Kako bi se granice katastarske čestice točno definirale potrebno je preuzeti i obraditi  podatke iz nadležnog katastarskog ureda, te izvršiti uvid u katastarske skice i planove.

Na temelju podataka iz katastarskog operata  geodetski stručnjak je dužan obavijestiti nositelje prava katastarskih čestica koje graniče sa česticom na kojoj se iskolčavaju međe i pozvati ih da prisustvuju postupku kako bi se i oni mogli izjasniti o položaju međe.

Geodetski stručnjak izlazi na teren te na temelju katastarskih podataka, u prisustvu nositelja prava na česticama, pristupa iskolčenju međa i obilježava ih odgovarajućim međnim oznakama. Međna oznaka je vidljiva trajna oznaka kojom se definiraju granice katastarskih čestica.

Za potrebe postupka obnove međa sastavlja se Izvješće o međama i drugim granicama te o novim linijama razgraničenja u kojem se točno navodi na koji način su obilježene granice katastarskih čestica i koje potpisuju svi susjedi koji su složni s navedenim tvrdnjama.