Katastar infrastrukture (vodova)

Katastar infrastrukture obuhvaća evidenciju vodova koje su za pojedinu vrstu infrastrukture dužni osnovati i voditi njihovi vlasnici, odnosno upravitelji, geodetsku izmjeru izgrađene infrastrukture i izradu geodetskih elaborata infrastrukture koji služe za osnivanje i vođenje katastra infrastrukture.

Katastar infrastrukture sadrži podatke o vrstama, odnosno namjeni, osnovnim tehničkim karakteristikama, trenutačnom korištenju i položaju izgrađene infrastrukture te imenima i adresama njihovih vlasnika, odnosno upravitelja. U katastru infrastrukture evidentiraju se novopostavljeni vodovi, postojeći do sad neevidentirani, napušteni ili uklonjeni vodovi i drugi objekti koji joj pripadaju elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

Geodetsko snimanje vodova obuhvaća izmjeru položaja lomnih točaka vodova, izmjeru visinskih lomnih točaka vodova, križanja s ostalim vodovima, izmjeru pripadajućih objekata te prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda (profil cijevi, vrsta materijala i dr. ) i vlasniku (upravitelju) infrastrukture.

Katastar vodova
Katastar vodova
Katastar vodova

Pravilnik o katastru infrastrukure (NN 29/17)

Pravilnik

Geodetska izmjera položenih vodova od izrazite je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje, i naknadno planiranje ili izvođenje radova u neposrednoj blizini samih vodova.

Geodetski elaborat infrastrukture izrađuje se kao tehnička osnova za vođenje katastra infrastrukture.

Izrađuje se u slučaju:

  • evidentiranja novoizgrađene i/ili neevidentirane infrastrukture
  • promjene podataka o položaju na postojećoj infrastrukturi i podataka o osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture
  • napuštanja postojeće evidentirane infrastrukture
  • uklanjanja postojeće evidentirane infrastrukture i
  • promjenu opisnih podataka o postojećoj evidentiranoj infrastrukturi koji se vode u katastru infrastrukture.

Usluge

  • geodetsko snimanje vodova
  • izrada geodetskih elaborata infrastrukture(vodova)
  • izrada elaborata izvlaštenja
  • Izrada elaborata za upis prava služnosti