Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je dioba ili spajanje katastarskih čestica. Elaborat se može izrađivati za građevinska i poljoprivredna zemljišta (NN 86/07148/09).

Parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s:

 • rješenjem o utvrđivanju građevne čestice
 • lokacijskom dozvolom
 • građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina
 • urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice, odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1:1000 ili 1:2000
 • prostornim planom uređenja grada, odnosno općine i generalnim urbanističkim planom u svrhu određivanja zemljišta koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave
 • granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama

Parcelacija zemljišta izvan granica građevinskog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice građevnog područja nije dopuštena.

 Namjena parcelacije zemljišta:

 • formiranje građevinske čestice
 • formiranje katastarskih čestica zbog kupoprodaje nekretnina
 • formiranje katastarskih čestica u postupku povrata imovine
 • formiranje katastarskih čestica zbog ostavinske diobe
 • formiranje katastarskih čestica zbog dobivanja hipotekarnog kredita

Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, 148/09)

Pravilnik

Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebna je suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište (NN 152/08)

Dokumenti potrebni za parcelaciju zemljišta:

 • kopija katastarskog plana
 • posjedovni list
 • zemljišnoknjižni izvadak
 • dozvola ili suglasnost za parcelaciju

Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.