Parcelacijski elaborat

Parcelacija zemljišta je dioba ili spajanje katastarskih čestica. Elaborat se može izrađivati za građevinska i poljoprivredna zemljišta (NN 86/07148/09).

Elaborati se izrađuju kao tehnička osnova za potrebe:

 • održavanja katastra nekretnina
 • postupnog osnivanja katastra nekretnina
 • provođenja promjena u katastru zemljišta.

Parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s:

 • rješenjem o utvrđivanju građevne čestice
 • lokacijskom dozvolom
 • građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina
 • urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice, odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1:1000 ili 1:2000
 • prostornim planom uređenja grada, odnosno općine i generalnim urbanističkim planom u svrhu određivanja zemljišta koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave
 • granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama

Parcelacija zemljišta izvan granica građevinskog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice građevnog područja nije dopuštena.

 Namjena parcelacije zemljišta:

 • formiranje građevinske čestice
 • formiranje katastarskih čestica zbog kupoprodaje nekretnina
 • formiranje katastarskih čestica u postupku povrata imovine
 • formiranje katastarskih čestica zbog ostavinske diobe
 • formiranje katastarskih čestica zbog dobivanja hipotekarnog kredita

 

Elaborati se izrađuju kao tehnička osnova za potrebe:

 • održavanja katastra nekretnina
 • postupnog osnivanja katastra nekretnina
 • provođenja promjena u katastru zemljišta.

Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, 148/09)

Pravilnik

Elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:

 • diobe ili spajanja katastarskih čestica
 • provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja
 • evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra
 • evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama
 • evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
 • evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
 • evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku
 • provedbe u zemljišnoj knjizi
 • izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
 • ispravljanja propusta u održavanju katastra
 • ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
 • promjene područja i granica katastarskih općina