Parcelacijski elaborat

Parcelacija zemljišta je dioba ili spajanje katastarskih čestica. Elaborat se može izrađivati za građevinska i poljoprivredna zemljišta (NN 86/07148/09).

Elaborati se izrađuju kao tehnička osnova za potrebe:

 • održavanja katastra nekretnina
 • postupnog osnivanja katastra nekretnina
 • provođenja promjena u katastru zemljišta.

Elaborati se izrađuju kao tehnička osnova za potrebe:

 • održavanja katastra nekretnina
 • postupnog osnivanja katastra nekretnina
 • provođenja promjena u katastru zemljišta.

Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, 148/09)

Pravilnik

Elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:

 • diobe ili spajanja katastarskih čestica
 • provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja
 • evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra
 • evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama
 • evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
 • evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
 • evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku
 • provedbe u zemljišnoj knjizi
 • izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
 • ispravljanja propusta u održavanju katastra
 • ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
 • promjene područja i granica katastarskih općina