Upis javnih i nerazvrstanih cesta

Dana 28. srpnja 2011. godine stupio je na snagu Zakon o cestama (,,Narodne novine” br. 84/2011). Člancima od 123. do 133. Zakona o cestama propisan je postupak upisa javnih i nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja javne odnosno nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja javne odnosno nerazvrstane ceste

Kako bi se upravitelju cesta omogućilo potpuno upravljanje i raspolaganje javnim cestama obavlja se upis javnih i nerazvrstanih cesta. Na temelju Zakon o cestama (NN92/14) reguliran je upis javnih i nerazvrstanih cesta prema stvarnom stanju na terenu u katastar i zemljišnu knjigu.

Kako bi se javna ili nerazvrstana cesta koja nije upisana u zemljišne knjige mogla u njih upisati kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske, odnosno neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave, potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja.

Snimkom izvedenog stanja i njezinom usporedbom s katastarskim česticama koje su evidentirane na katastarskom planu utvrđuje se da Ii je cesta izvedena unutar katastarske čestice koja postoji na katastarskom planu ili je za evidentiranje ceste potrebno izraditi geodetski elaborat.

Snimku izvedenog stanja u svojstvu odgovorne osobe izrađuju ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, zajedničkom geodetskom uredu ili u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova i imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Granice zemljišta prema izvedenom stanju vidljivim trajnim oznakama obilježava (ukoliko vec nisu obilježene) i pokazuje pravna osoba koja upravlja cestom, odnosno ovlašteni predstavnik jedinice lokalne samouprave.

  Ako se usporedbom snimke izvedenog stanja s katastarskim česticama koje su evidentirane na katastarskom planu utvrdi da granice zemljišta na kojem je izvedena cesta odgovaraju granicama jedinstvene katastarske čestice evidentirane na katastarskom planu, te ako je ta katastarska čestica upisana u zemljišnu knjigu, geodetski elaborat se ne izrađuje.

  U tom slučaju, uz snimak izvedenog stanja ceste, ovlašteni inženjer geodezije izrađuje prijavni list za katastar i prijavni list za zemljišnu knjigu s pripadajućim kopijama katastarskog plana, kojima se predlaže evidentiranje ceste u posjedovnom listu, evidentiranje ceste na katastarskom planu i upis ceste u zemljišnu knjigu sukladno odredbama Zakona. Takve prijavne listove katastarski ured ovjerava kao da je riječ o geodetskom elaboratu za promjenu načina uporabe zemljišta.

  Postupak izrade geodetskog elaborata za evidentiranje javne iii nerazvrstane ceste započinje javnim pozivom u lokalnom glasilu kojim pravna osoba koja upravlja cestom odnosno jedinica lokalne samouprave obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja javne iii nerazvrstane ceste.

  Geodetskim elaboratom izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta upisuju se:

  • javne ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama
  • javne ceste koje su rekonstruirane do stupanja na snagu Zakona o cestama, ako je rekonstrukcija provedena sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji
  • nerazvrstane ceste koje su korištene za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su bile pristupačne većem broju korisnika do stupanja na snagu Zakona o cestama.

  Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ili nerazvrstane ceste izrađuje se tako da se jednim elaboratom formira jedinstvena katastarska čestica na kojoj je izvedena javna ili nerazvrstana cesta unutar jedne katastarske općine.

  Snimci izvedenog stanja obavezno se prilaze odgovarajuća odluka o javnoj ili nerazvrstanoj cesti.

  Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

  Zakon o cestama

  Usluge

  Upis javnih i nerazvrstanih cesta

  Snimak izvedenog stanja

  Geodetski elaborat

  Izrada geodetskog elaborata za upis javnih i nerazvrstanih cesta