Upis javnih i nerazvrstanih cesta

Kako bi se upravitelju cesta omogućilo potpuno upravljanje i raspolaganje javnim cestama obavlja se upis javnih I nerazvrstanih cesta.

Na temelju Zakon o cestama (NN92/14) reguliran je upis javnih i nerazvrstanih cesta prema stvarnom stanju na terenu u katastar i zemljišnu knjigu. Kako bi se javna ili nerazvrstana cesta koja nije upisana u zemljišne knjige mogla u njih upisati potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja.

Snimkom izvedenog stanja i njezinom usporedbom s katastarskim česticama koje su evidentirane na katastarskom planu utvrđuje se da Ii je cesta izvedena unutar katastarske čestice koja postoji na katastarskom planu ili je za evidentiranje ceste potrebno izraditi geodetski elaborat.

Snimku izvedenog stanja u svojstvu odgovorne osobe izrađuju ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, zajedničkom geodetskom uredu ili u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova i imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Geodetskim elaboratom izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta upisuju se:

  • javne ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama
  • javne ceste koje su rekonstruirane do stupanja na snagu Zakona o cestama
  • nerazvrstane ceste koje su korištene za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su bile pristupačne većem broju korisnika do stupanja na snagu Zakona o cestama.

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o cestama

Usluge

Upis javnih i nerazvrstanih cesta

Snimak izvedenog stanja

Geodetski elaborat

Izrada geodetskog elaborata za upis javnih i nerazvrstanih cesta