Usklađenje katastra i zemljišne knjige (gruntovnice)

Usklađenje katastra i zemljišne knjige (gruntovnice) je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.

Neusklađenost podataka katastra i gruntovnice proizlazi iz sklapanja kupoprodajnih ugovora i neprijavljivanja promjena na zemljištu u gruntovnici (vlasništvo) kroz povijest.

Očituje se u neslaganju broja katastarske čestice u katastru sa brojem katastarske čestice u gruntovnici, površine čestica, izgrađenosti, podacima o vlasniku odnosno posjedniku.

Kako bi se utvrdilo jesu li podaci o čestici usklađeni potrebno je napraviti identifikaciju čestice u katastru sa onom u zemljišnoj knjizi. Ukoliko se podaci u katastru i zemljišnoj knjizi razlikuju potrebno je izraditi geodetski elaborat usklađenja predmetne čestice u katastru sa zemljišnom knjigom.

Za usklađenje katastara i zemljišne knjige potrebni su ovi dokumenti:

  • kopija katastarskog plana
  • izvadak iz zemljišne knjige
  • posjedovni list
  • akt kao dokaz o legalnosti objekta

Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Identifikacija katastarske čestice

Kako bi se utvrdilo jesu li podaci o čestici usklađeni potrebno je napraviti identifikaciju čestice u katastru sa onom u zemljišnoj knjizi. Identifikacija katastarske čestice je ustanovljavanje katastarske oznake nekretnine, odnosno njenog položaja prema njenoj katastarskoj oznaci uz korištenje katastarskog plana.

Najčešće se obavlja u slijedeće svrhe:

  • kupnja i prodaja nekretnine
  • ostavinske diobe
  • diobe obiteljske imovine
  • dobivanje hipotekarnog kredita

Podatak o identifikaciji izdaje tijelo nadležno za katastar zemljišta.