Geodetske podloge za projektiranje

Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta, te Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine br. 118/19), propisano je da se projektima kao sastavni dio projekata ovisno o vrsti zahvata prilaže i geodetska podloga za projektiranje, koju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije, te ovjerava tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Geodetska podloga se izrađuje u HTRS96/TM koordinatnom sustavu preklopom DOF-a (digitalna ortofotokarta) s prikazom situacije i DKP-a (digitalnog katastarskog plana).

Za one katastarske općine izvorno izrađene grafičkom metodom  izmjere za koje nije završena homogenizacija uklop DKP-a na DOF obavlja se na temelju najmanje tri identične točke koje su određene mjerenjem za koje odgovara ovlašteni inženjer geodezije.

Uklop se može obaviti za lokalno područje u katastarskim općinama za koje je izvršena homogenizacija.

Geodetska podloga se katastarskom uredu za potrebe pregledavanja i ovjere dostavlja u .dxf i .pdf formatu koju potpisuje ovlašteni inženjer geodezije kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Uz geodetsku podlogu, zahtjevu za pregledavanje i ovjeru, sukladno Pravilnicima, prilaže se i popis koordinata lomnih točaka koje određuju granice buduće građevne čestice, odnosno granice obuhvata zahvata u prostoru, te popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava, za što odgovara ovlašteni inženjer geodezije.