Geodetski nadzor

Geodetski nadzor obuhvaća skupinu radnji kojima je svrha kontrola izvođenja radova izvođača, odnosno kontrola usklađenosti izvođenja radova sa projektiranim zadatkom od strane investitora. Zakonski je geodetski nadzor propisan kroz Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07). Zbog kompleksnosti projekta i prostorne rasprostranjenosti izvođenja objekta, geodetski nadzor se najučestalije obavlja prilikom izgradnje prometnica.

Nadzor nad izvođenjem radova se može sastojati od stručnog nadzora definiranog Zakonom o gradnji te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

Prije početka radova na gradilištu, investitor je dužan geodetskom nadzornom inženjeru predati projektnu dokumentaciju, iskolčenu trasu objekta, kao i operativne poligone s kojih se iskolčila trasa.

Prva kontrolna mjerenja se obavljaju kontrolom geodetske situacije koja se koristila za projektiranje. Nakon toga slijedi kontrola pojedinih dijelova projekta, te se nakon obavljenih kontrolnih mjerenja u sklopu geodetskog nadzora, nakon upisa odobrenja u građevinsku knjigu, izvođaču se odobrava početak izvođenja sljedeće faze projekta.

i
nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke
R
utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom
U
utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu
odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda
bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama