Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu je postupak kojim se objekti evidentiraju u katastru i zemljišnu knjigu. Objekt se upisuje na temelju izrađenog geodestkog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina. Elaborat za evidentiranje objekta izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka te mora biti ovjeren pečatom i potpisan od strane ovlaštenog inženjera geodezije.

Dužnost svakog vlasnika izgrađene nekretnine je upis objekta u katastar i zemljišni knjigu, te prijava eventualnih promjena. Nositelji prava na nekretninama dužni su u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar svaku promjenu na nekretninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina.

Dokumenti potrebni za upis objekta:

  • kopija katastarskog plana
  • izvadak iz zemljišne knjige
  • posjedovni list
  • akt kao dokaz o legalnosti objekta

Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Akt kao dokaz o legalnosti objekta

Akt kao dokaz o legalnosti objekta, koji može biti:

  • GRAĐEVINA IZGRAĐENA DO 15. VELJAČE 1968. GODINE

Ako je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole.

Katastarski ured izdaje uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine na temelju podataka s kojima raspolaže i koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine.

Ako katastarski ured ne raspolaže sa potrebnim podacima, tada uvjerenje o vremenu građenja građevine izdaje nadležno upravno tijelo na temelju snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili na temelju geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici.

  • GRAĐEVINA IZGRAĐENA DO 19. LIPNJA 1991. GODINE

Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine potrebna je pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

  • GRAĐEVINA IZGRAĐENA OD 20. LIPNJA 1991. GODINE do 1. LISTOPADA 2007. GODINE

Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine nadležno upravno tijelo izdaje

– uvjerenje za uporabu

  • GRAĐEVINA IZGRAĐENA OD 1. LISTOPADA 2007. GODINE

Za upis građevine u katastarski operat izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane

prema  Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjivao od 1. listopada 2007. do 31.12.2013. godine, potrebna je:
-Uporabna dozvola – za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola
-Završni izvještaj nadzornog inženjera za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja.