In – place inklinometri

In-place inklinometri koristi se za mjerenje nagiba, odnosno lateralnog pomaka u bušotini.

Ugrađuje se u situacijama kada upotreba standardnih inklinometara zahtijeva previše vremena te tamo gdje je potrebno ostvariti stalni monitoring inklinometrom u realnom vremenu.

IPI se najčešće koristi u sustavu na kojem je instalirano više IPI-a na različitim dubinama (najčešće na dubinama gdje se očekuje pojava klizanja). Na taj se način može pratiti profil pomaka.  

In-place inklinometarski sustav sastoji se od serijski spojenih senzora, spojenih jedan za drugoga, izgledaju kao lanac, koji je kompletno ugrađen unutar cijevi za inklinometre. Izmjereni nagib pojedinog senzora se množi sa pripadajućom duljinom senzora. Sam In-place inklinometar sastoji se od jednog ili dva senzora nagiba ugrađenih u kućište od nehrđajućeg čelika. Svaki senzor ima mikroprocesor koji automatski korigira nagib s obzirom na temperaturnu promjenu.

Senzori se najčešće povezuju sa softverom za automatsko prikupljanje i obradu podataka (Kronos), gdje je moguće vizualizirati očitanja te ubaciti alarme na temelju pomaka ili brzine promjene pomaka.

In-place inklinometri

Software

Kronos - Tunelski informacijski sustav

Djelotvoran alat za upravljanje podacima i vizualizaciju svih u tunelogradnji relevantnih podataka

Sustavi

Damos

Automatski sustav za prikupljanje podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka

Sustavi

In-place inklinometar